WYPRZEDAŻ kolekcji jesień/zima!  sprawdź!

Regulaminu sklepu internetowego ClarksOnline.pl


§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adresy reklamacyjne:


Sklep Clarks Alfa Centrum

Kołobrzeska 41c

80-391 Gdańsk

lub

Sklep Clarks Zielone Arkady

Al. Wojska polskiego 1

85-171 Bydgoszcz

z dopiskiem "REKLAMACJA "

Obowiązuje adres, który znajduje się na paragonie.

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem 
http://clarksonline.pl/przesylki.aspx zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:

Sklep Clarks Alfa Centrum

Kołobrzeska 41c

80-391 Gdańsk 
e-mail: 
biuro@clarksonline.pl

telefon: 505 398 504 (opłata zgodna z cennikiem operatora)
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
http://clarksonline.pl/przesylki.aspx
6. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Clarksonline.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
http://clarksonline.pl/platnosci.aspx
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem ClarksOnline.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

25. Sprzedający:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Green-World" Jarosław Szewczun
Stanówko 7
82-440 Dzierzgoń
NIP 579 20 56 638
Regon 220607677

26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
27. Termin realizacji - podana pod adresem
http://clarksonline.pl/przesylki.aspx liczba godzin lub dni roboczych na spełnienie zamówienia
28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
30. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
31. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
32. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informacje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdują się w dziale GWARANCJA i REKLAMACJE znajdującej się na kartach produktów, lub pod adresem http://www.clarksonline.pl/gwarancja.aspx.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to wskazany przez kupującego adres e-mail. Hasło to ciągi znaków ustalanych przez Kupującego. Kupujący który ma obowiązek zachowania loginu oraz hasła w tajemnicy i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk. Kodeks dostępny jest pod adresem
http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór miejsca wydania rzeczy;
c. wybór metody płatności;
d. wybór metody dostawy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art .33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Linki do przykładowych formularzy reklamacyjnych:
formularz reklamacyjny PDF
formularz reklamacyjny do edycji WORD


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
polityka prywatnosci
Polityka dotycząca plików COOKIES znajduje się tutaj: http://clarksonline.pl/cookies.aspx

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (clarksonline.pl/regulamin.aspx). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę prosimy nadać na adres z którego zostało przysłane zamówienie:  Clarksonline.pl


Salon Clarks – Alfa Centrum
ul. Kołobrzeska 41c
80-391 Gdańsk

lub

Salon Clarks – Zielone Arkady
Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszczformularz zwrotu do edycji - WORD

butami.pl PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY CLARSONLINE.PL
Szanujemy Twoją prywatność i dlatego jesteśmy zobowiązani do ochrony informacji identyfikujących lub mogących zidentyfikować daną osobę ("dane osobowe"), które gromadzą, wykorzystują i do których mają dostęp.
Niniejsza strona internetowa, Clarksonline.pl, jest obsługiwana i kontrolowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun z siedzibą pod adresem 82-440 Dzierzgoń, ul. Stanówko 7, Polska (zwane dalej "my", "nas" i "nasze").
W ramach niniejszej Polityki Prywatności chcemy zapewnić, że otrzymasz odpowiednie informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacje, o których jesteśmy zobowiązani poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem UE nr 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO").
Niniejsza Polityka Prywatności może być uzupełniona o inne informacje pochodzące od nas lub innego Partnera, oraz inne warunki i zasady mające zastosowanie do tej witryny, lub na które zgodziłeś się przy korzystaniu z naszych usług. Twoje komentarze i opinie są zawsze mile widziane.
 
1. DANE KONTAKTOWE
Administratorem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa, jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun z siedzibą pod adresem 82-440 Dzierzgoń, ul. Stanówko 7, Polska, o ile nie zaznaczono inaczej.
 
1.1 Tożsamość kontrolera (ów) i wyznaczonego przedstawiciela
O ile nie określono inaczej w innym miejscu, podmiot prawny odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności ("Kontroler") to:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun
Stanówko 7, 82-440 Dzierzgoń
Polska
E-mail: prywatnosc@clarksonline.pl
Tel: +48 505 398 504

1.2 Nasze dane kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz skontaktować się z nami, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem naszych przedstawicieli Biura Obsługi Klienta;
E-mail: biuro@clarksonline.pl
Telefon: +48 505 398 504
Adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun, Stanówko 7, 82-440 Dzierzgoń, Polska.

1.2 Dane Kontaktowe Inspektora danych osobowych
Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem:
E-mail: prywatnosc@clarksonline.pl
Telefon: +48 505 398 504
Adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun, Stanówko 7, 82-440 Dzierzgoń, Polska.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I TWOJE DANE OSOBOWE
Podczas interakcji z nami będziemy zbierać Twoje dane osobowe i używać ich do różnych celów, takich jak obsługa naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego sklepu internetowego, subskrypcję newsletterów, tworzenie kont, kontaktowanie się z naszymi przedstawicielami działu Obsługi Klienta itp. Korzystamy również z Twoich danych osobowych w celu oceny i analizy Twoich zainteresowań i preferencji, aby spersonalizować Twoje wrażenia podczas korzystania ze strony internetowej i ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji.
Jeśli zostaniesz poproszony o podanie informacji, ujawnienie ich zależy tylko od Ciebie. Informacje te mogą być jednak potrzebne ze względów ustawowych, umownych lub praktycznych. Zawsze wyraźnie wskażemy, czy informacje są obowiązkowe. Jeśli zdecydujesz się nie ujawniać informacji, które uważamy za obowiązkowe, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zapewnić Ci usług, o które prosiłeś (np. zapisanie się do newslettera, utworzenie konta lub dokonanie zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, itp.).
Aby pomóc personalizować i stale ulepszać nasze usługi i komunikację z Tobą, na przykład za pośrednictwem naszych newsletterów, możemy czasami poprosić Cię o informacje na temat Twoich zainteresowań, doświadczenia z naszymi produktami i usługami. Te informacje uzupełniające są zawsze dobrowolne, jednak doceniamy Twoje wsparcie w ich zapewnianiu.
Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z nami i z jakich usług korzystasz.
Mocno wierzymy w ochronę danych osobowych, które są pod naszą kontrolą, dlatego wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które uważamy za odpowiednie, aby chronić te dane przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych sytuacjach, w tym ogólne kategorie przetwarzanych danych osobowych; źródło danych osobowych, których nie otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie; cele, dla których przetwarzane są dane osobowe; oraz podstawa prawna przetwarzania.

2.1 Informacja o plikach Cookies
Ta strona jest obsługiwana i kontrolowana przez

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun
Stanówko 7, 82-440 Dzierzgoń
Polska
E-mail: prywatnosc@clarksonline.pl
Tel: +48 505 398 504
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowujące ustawienia internetowe. Niemal każda strona korzysta z technologii plików cookie. Pliki cookie są pobierane przez przeglądarkę internetową przy pierwszym odwiedzeniu strony. Następnym razem, gdy odwiedzasz tę stronę z tego samego urządzenia, pliki cookie i zawarte w nich informacje są albo wysyłane z powrotem do strony początkowej (pliki pierwszej kategorii), albo do innej strony, do której należą (pliki stron trzecich). Dzięki temu, strona może wykryć, że została już otwarta przy użyciu tej przeglądarki, a w niektórych przypadkach może zmieniać wyświetlaną zawartość.
Niektóre pliki cookie są niezwykle przydatne, ponieważ mogą poprawić wygodę użytkowania po powrocie do strony, którą już odwiedziłeś. Założenie jest takie, że używasz tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki, co poprzednio; jeśli tak, pliki cookie zapamiętają Twoje preferencje, będą wiedzieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej i dostosują prezentowaną treść tak, aby była bardziej odpowiednia dla Twoich osobistych zainteresowań i potrzeb.
Pliki cookie na tej stronie, które nie wymagają zatwierdzenia.
Pliki cookie, które są niezbędne, zwane również "bezwzględnie koniecznymi", umożliwiają korzystanie z funkcji, bez których nie można byłoby korzystać ze strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki są wykorzystywane wyłącznie przez tą stronę internetową i dlatego są określane jako pliki pierwszej kategorii. Są one zapisywane na komputerze tylko podczas przeglądania strony. Przykładem, dlaczego stosuje się bezwzględnie konieczne pliki cookie jest zapewnienie, że to, co widzisz na ekranie, odpowiada objętości danych, z którymi może poradzić sobie Twoje obecne połączenie internetowe. Innym przykładem tego, do czego służą te pliki, jest ułatwienie przejścia z http na https podczas zmiany stron, aby zachować bezpieczeństwo przesyłanych danych. Ponadto, plik cookie tego typu służy do przechowywania decyzji o użyciu plików cookie na naszej stronie internetowej. Twoja zgoda nie jest wymagana do używania bezwzględnie koniecznych plików cookie.
Pliki cookie pierwszej kategorii na tej stronie, które wymagają zgody
Pliki cookie, które pod względem prawnym nie są absolutnie niezbędne do korzystania z tej strony, pełnią jednak ważne funkcje. Bez tych plików funkcje, które umożliwiają łatwe korzystanie z naszej strony, takie jak wstępnie wypełnione formularze, nie będą już dostępne. Ustawienia, które wprowadzasz, takie jak wybory językowe, nie będą już zapisywane, więc będziesz o nie pytany za każdym razem, gdy zmienisz strony. Poza tym, nie będziemy już w stanie przedstawić Ci ofert dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Używanie plików cookie stron trzecich, które wymagają zgody
Nasza strona internetowa zawiera zintegrowane treści należące do stron trzecich na tej stronie. Usługodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie podczas odwiedzania witryny, a dzięki temu mogą uzyskiwać informacje o fakcie odwiedzania witryny. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak używają plików cookie, odwiedź strony internetowe należące do zewnętrznych dostawców. Jeśli zdecydujesz się nie wyrażać zgody na użycie plików cookie, które tego wymagają, lub jeśli odwołasz tę zgodę, otrzymasz tylko funkcje witryny, których użycie nie wymaga takich plików cookie. Obszary strony, które mogą potencjalnie zawierać treści stron trzecich i które w związku z tym umieszczają pliki cookie stron trzecich, nie będą dostępne, jeśli tak się stanie. Jeśli nie chcesz w ogóle akceptować plików cookie, możesz to również skonfigurować w przeglądarce.
Możesz zrezygnować z plików cookie z Google Analytics tutaj.
Możesz wysłać prośbę „Do-not-track” do różnych sieci reklamowych tutaj.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flashowe pliki cookie (wszystkie przeglądarki)
iPhone, iPad i inne firmy Apple
Telefony z systemem Android
Telefony z systemem Windows 7
Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 05/14/2018
NIEZBĘDNE (3)
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
PREFERENCJE (0)
Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
STATYSTYKA (8)
MARKETING (33)
NIEKLASYFIKOWANE (18)
Twoja zgoda dotyczy następującej domeny: Clarksonline.pl

2.2 Po zapisaniu się do newslettera
Masz możliwość subskrypcji, aby otrzymywać informacje przez e-mail i wiadomości tekstowe (SMS) o produktach, usługach, konkursach i promocjach od nas i innych Partnerów Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „Green-World” Jarosław Szewczun ("Newslettery").
Prześlemy Ci newslettery i inne materiały marketingowe, tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji.
Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać Newslettery za pośrednictwem naszej strony internetowej, zostaniesz poproszony o podanie pewnych podstawowych informacji na Twój temat. Obowiązkowe dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail ("Dane rejestracyjne Newslettera"), które będą wykorzystywane do celów rejestracji, sprawdzania ważności wiadomości e-mail i dostarczania odpowiednich Newsletterów. Nie możemy dokonać subskrypcji, jeśli nie dostarczysz nam obowiązkowych informacji.
Możesz również przekazać nam dodatkowe dane inne niż te, które wyraźnie wskazaliśmy jako obowiązkowe, takie jak płeć, numer telefonu. Ty sam decydujesz, czy przekażesz nam takie dodatkowe dane. Jeśli tak, pomoże nam to ulepszać nasze usługi i oferty.
Podstawą prawną przesyłania Newsletterów jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas rejestracji w celu otrzymywania Newsletterów.
Zawsze możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletterów i zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail lub SMS-ów, postępując zgodnie z instrukcjami w e-mailach, SMS-ach lub innych komunikatach otrzymywanych od nas. Zapoznaj się również z rozdziałem 5 (Twoje prawa, sposób wycofania zgody i rezygnacja z subskrypcji).
Nasze Newslettery zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę ("Dane Śledzenia Newslettera").Takie dane do śledzenia Newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania Newsletterów. Podstawą prawną przesyłania Newsletterów jest rozporządzenie RODO.6 (1) f) nasz słuszny interes, tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy.
Będziemy również wykorzystywać Dane Rejestracji Newslettera, dane uzupełniające i Dane Śledzenia Newslettera w celu przeprowadzenia ogólnych badań marketingowych oraz w celu dostosowania lub ulepszenia naszych stron internetowych i oferowanych przez nas usług. Możemy również powiązać te dane z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika w celu profilowania, aby móc spersonalizować sposób korzystania ze strony, dostosować treść przyszłych Newsletterów, aby lepiej odpowiadały Twoim zainteresowaniom i zapewniały spersonalizowane oferty. Zapoznaj się również się z rozdziałem (Profilowanie w celach marketingowych).

2.3 Korzystanie z naszego sklepu internetowego
Oferujemy możliwość dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Zakupy dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego na Clarksonline.pl są dokonywane w Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Green-World” Jarosław Szewczun z siedzibą pod adresem Stanówko 7, 82-440 Dzierzgoń, Polska. Przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego jest jednak pod naszą kontrolą.
Jeśli podejmiesz kroki w celu dokonania zakupu na tej stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, szczegóły zakupionych przedmiotów i inne informacje niezbędne do zakończenia zakupu i dostawy zakupionych przedmiotów ("Dane Transakcyjne Online"). Podstawą prawną przetwarzania jest rozporządzenie RODO6 (1) b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
Płatności: W celu zarządzania płatnościami na tej stronie, mamy zintegrowane komponenty następującego dostawcy usług płatności internetowych: PayU S.A 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 (zwany dalej "Dostawcą Usług Płatności Internetowych"). Po wybraniu odpowiedniej metody płatności, automatycznie przekazujemy dane osobowe do Dostawcy Usług Płatności Internetowych, który jest niezbędny do przetworzenia płatności. Dane będą również wykorzystywane do celów zapobiegania oszustwom. Dane osobowe przesyłane do Dostawcy Usług Płatności Internetowych obejmują: imię, nazwisko, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, dane transakcyjne, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. Podajesz dane swojej karty kredytowej bezpośrednio Dostawcy Usług Płatności Internetowych, który następnie przekazuje niezbędne dane do odpowiednich agencji kart kredytowych w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej oraz rozliczenia płatności. Podstawą prawną przetwarzania jest rozporządzenie RODO6 (1) b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
Zautomatyzowana Kontrola Oszustw: Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, przeprowadzamy zautomatyzowane kontrole oszustw, aby zminimalizować ryzyko narażenia się na nieuczciwe działania i niewłaściwe użycie kart kredytowych itp. W tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w tym Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer karty kredytowej, datę wygaśnięcia, kod bezpieczeństwa i zachowanie przy zakupie w celu automatycznego podejmowania decyzji bez udziału człowieka w celu ustalenia, czy istnieje ryzyko, że jesteśmy narażeni na oszustwo i niewłaściwe użycie kart kredytowych itp. Jeśli podejrzewamy oszustwo, transakcja nie zostanie sfinalizowana. Jeśli zauważysz, że zakup został odrzucony i chcesz się temu sprzeciwić, skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta zgodnie z rozdziałem (Nasze Dane Kontaktowe).Podstawą prawną przetwarzania jest rozporządzenie RODO6 (1) f) nasz słuszny interes, a mianowicie zapobieganie i ochrona nas i osób trzecich przed oszustwami, niewłaściwym wykorzystaniem usług i praniem brudnych pieniędzy.
Zwroty: Jeśli zwrócisz nam zakupione przedmioty, przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Dane Transakcyjne Online, niezbędne do zarządzania Twoją prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania jest rozporządzenie RODO6 (1) b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną oraz rozporządzenie RODO6 (1) f) nasz słuszny interes, jakim jest świadczenie usług dla klientów.
Korzystamy również z Danych Transakcyjnych Online, porzuconego koszyka na zakupy, zwrotów itp. do ogólnych celów badań marketingowych oraz do dostosowywania lub ulepszania naszych stron internetowych, ofert i usług. Możemy również powiązać te dane z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika w celu profilowania, aby móc spersonalizować naszą stronę, aby lepiej odpowiadała Twoim zainteresowaniom i zapewniała spersonalizowane oferty. Zapoznaj się również się z rozdziałem (Profilowanie w celach marketingowych).

2.4 Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta
Kiedy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych przedstawicieli Obsługi Klienta lub wyślesz nam e-mail z komentarzem lub pytaniami, zachowamy i wykorzystamy takie informacje, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie. Możesz zostać poproszony o podanie dalszych informacji identyfikujących Ciebie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kraj, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania. Możemy również poprosić o inne informacje, które mogą być potrzebne do odpowiedzi na Twoją prośbę. Zawsze możesz zdecydować, jakie informacje chcesz nam podać. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy nie mamy wystarczających informacji, aby przetworzyć Twoją prośbę, może to spowodować, że nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania. Podstawą prawną przetwarzania jest rozporządzenie RODO6 (1) f) nasz słuszny interes, mianowicie w zakresie świadczenia usług dla klientów, rozumienia zachowań i interesów klientów oraz ustalania, wykonywania i/lub obrony roszczeń prawnych.
Możemy również zażądać innych informacji, specjalnych kategorii danych, jeśli złożyłeś roszczenie przeciwko nam, a informacje są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia. Podstawą prawną przesyłania Newsletterów jest rozporządzenie RODO.9 (1) f) a mianowicie, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

2.5 Profilowanie w celach marketingowych
Jeżeli podałeś nam swoje dane, na przykład dokonując zakupu, tworząc konto lub podając nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, możemy połączyć zebrane dane osobowe, zgodnie z powyższymi sekcjami, w tym dane zbierane za pośrednictwem naszych stron internetowych, danych śledzenia Newslettera, nazwisk, adresów e-mail, numeru telefonu, adresów, informacji z profilu na Facebooku, informacji z konta Google, informacji dotyczących danych demograficznych, zainteresowań i preferencji (np. płeć, preferencje produktu itp.), dane transakcyjne online i offline włącznie porzucone koszyki zakupów, zwroty i interakcje z działem Obsługi Klienta. Celem jest przeprowadzenie ogólnych badań marketingowych, w tym analizy klientów i segmentacji klientów oraz statystyki. Ponadto, możemy wykorzystać te informacje do oceny i analizy Twoich indywidualnych zainteresowań i preferencji w celu spersonalizowania zakupów i witryny internetowej oraz optymalizacji usługi, którą otrzymujesz od nas i naszych oddziałów. Podstawą prawną przesyłania Newsletterów jest rozporządzenie RODO.6 (1) f) nasz słuszny interes, tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów.
Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać Newslettery, wykorzystamy również Twoje dane osobowe w celu dostosowania zawartości Newsletterów, aby lepiej odpowiadały Twoim zainteresowaniom i zapewniały spersonalizowane oferty. Podstawą prawną przesyłania Newsletterów jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas rejestracji w celu otrzymywania Newsletterów.
Jeśli nie zgadzasz się i chcesz się temu sprzeciwić, skontaktuj się z nami zgodnie z rozdziałem 1 "Nasze Dane Kontaktowe", a my przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do profilowania w celach marketingowych.

3. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane innym
W celu udostępnienia naszych usług, świadczenia żądanych usług i wsparcia oraz ogólnie prowadzenia naszej działalności, będziemy musieli ujawnić i przekazać Twoje dane osobowe innym Partnerom oraz stronom trzecim, takim jak dostawcy IT, agencje marketingowe, dostawcy usług logistycznych, dostawcy usług płatniczych itp.
Zapewniamy, że nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych stronom trzecim, aby mogły wykorzystywać je do własnych celów marketingu bezpośredniego, chyba że uzyskamy na to zgodę.
Korzystając z procesorów danych do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, wymagamy przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Wymagamy również, aby podmioty przetwarzające dane podpisywały odpowiednie umowy zapewniające wystarczające gwarancje do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych i zapewnia odpowiednią ochronę praw użytkownika.
W przypadku, gdy ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim, które nie będą działały zgodnie z naszymi instrukcjami, ale jako niezależni administratorzy danych, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ich wiarygodność i aby wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane i zapewnili wyraźne zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i nie wykorzystywali danych osobowych otrzymanych od nas do innych celów, niż do świadczenia uzgodnionych usług i dokonywania analizy statystycznej w sposób zanonimizowany.
3.1 Kategorie odbiorców
Główne kategorie potencjalnych odbiorców Twoich danych osobowych to:
A. Usługodawcy
Możemy udostępniać dane osobowe naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, którzy w naszym imieniu działają, utrzymują i/lub wspierają nasze systemy informatyczne i infrastrukturę IT, naszą stronę internetową, zarządzają naszymi rozwiązaniami płatniczymi, przeprowadzają analizy statystyczne, wysyłają Newslettery, dostarczają zakupione u nas towary, zapewniają wsparcie klienta i wykonują dla nas inne ważne usługi.
B. Następcy Prawni
Przekazanie danych osobowych do innej osoby prawnej może nastąpić w ramach przeniesienia naszej działalności lub jej części w drodze reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia lub podobnych.
C. Inne ujawnienia
Oprócz przypadków, w których wyraziłeś zgodę na ujawnienie danych osobowych lub gdy ujawnienie jest konieczne do osiągnięcia celu (celów), dla którego zostały zgromadzone, dane osobowe mogą być ujawniane w szczególnych sytuacjach, gdy mamy powody, aby sądzić, że Takie postępowanie jest niezbędne w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko komukolwiek, kto działa na szkodę lub ingeruje (celowo lub nieumyślnie) w nasze prawa lub własność, użytkowników lub kogokolwiek innego, kto może ponieść szkodę w wyniku takich działań, lub w innym przypadku, gdy jest to konieczne dla ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

3.2 Przekazywanie danych do państw trzecich
Korzystanie z usług dostawców i ujawnianie Twoich danych osobowych innym Partnerom oraz innym odbiorcom może oznaczać przeniesienie Twoich danych osobowych do krajów, które mogą nie mieć regulacji w zakresie ochrony danych takich, jak w Twojej jurysdykcji i mogą nie być uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję UE lub krajowy organ ochrony danych (tzw. "niebezpieczne państwa trzecie"). Do takich krajów należą między innymi: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Hongkong, Makao, Tajwan, Wietnam, Singapur, Tajlandia, Malezja, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia.
Wymagamy, aby wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych zapewniali odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, kiedy są one przekazywane do "niebezpiecznych państw trzecich", poprzez przestrzeganie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. art. GDPR 46 (2).Zapoznaj się z poniższym linkiem, aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych, których używamy tutaj. Jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych, uważa się to również za zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych, rozporządzenie RODO w sprawie ochrony danych, art. 46 ust. 2. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Tarczy Prywatności w USA.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami Obsługi Klienta zgodnie zrozdziałem (Nasze Dane Kontaktowe).

4. W jaki sposób przechowujemy i usuwamy Twoje dane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane. Oznacza to, że będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy świadczymy Ci usługi, a także przechowujemy je tak długo, jak będzie to konieczne do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, które mogą zostać podniesione później lub tak długo, jak prawo będzie obowiązywać. Następnie, usuniemy Twoje dane osobowe lub anonimizujemy je, aby nie mogły już służyć do identyfikacji Ciebie.
Usuniemy wszelkie informacje, które zgodnie z naszą uzasadnioną oceną wydają się niedokładne lub nieaktualne ze względu na czas, jaki upłynął od ich zebrania lub z powodu jakichkolwiek innych informacji będących w naszym posiadaniu.
Jeśli dostarczysz nam pisemną prośbę, usuniemy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy ważną podstawę prawną do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych. Zapoznaj się również z rozdziałem 5 (Twoje prawa, sposób wycofania zgody i rezygnacja z subskrypcji).

5. TWOJE PRAWA I W JAKI SPOSÓB WYCOFAĆ ZGODY I ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYPCJI
Masz pewne prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niektóre prawa są dość skomplikowane i zawierają wyjątki, dlatego zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw. Poniżej możesz znaleźć podsumowanie swoich praw.

5.1 Prawo dostępu
Masz prawo uzyskać potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, masz prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

5.2 Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

5.3 Prawo do usunięcia
W niektórych przypadkach, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują; i) dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; ii) wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; iii) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, iv) dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne; i) korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; ii) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym; lub iii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych przypadkach, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie przetworzymy je tylko i) za twoją zgodą; ii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub iv) ze względu na ważny interes publiczny.

5.5 Prawo do przenoszenia danych
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

5.6 Prawo do sprzeciwu
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest konieczne dla 1) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w korzystaniu z jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej Przedsiębiorstwu Inżynieryjnemu „Green-World” Jarosław Szewczun; lub 2) w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. W takim przypadku, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które unieważniają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.
Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

5.7 Prawo do wycofania zgody
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, masz prawo odstąpić od tej zgody w dowolnym czasie.
Jeśli wycofasz się z udzielonej zgody, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wycofanie się z Twojej zgody w żadnym wypadku nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeśli powstrzymasz się od udzielania wymaganych zgód lub późniejszego wycofania się z tych zezwoleń, może to spowodować, że nie będziesz mógł skorzystać z niektórych oferowanych przez nas usług.

5.8 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych
Zawsze możesz złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Organem nadzoru ochrony danych w Polsce jest
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
www.giodo.gov.pl
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, informować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany przetwarzaniem i ochroną swoich danych osobowych lub informacji, które otrzymałeś od nas, prosimy o poinformowanie nas, abyśmy mogli poprawić nasze działania. Nie wahaj się również skontaktować z nami, jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw.
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych wymienionych w rozdziale 1 (Nasze Dane Kontaktowe). Przekaż nam również odpowiednie informacje, aby zająć się Twoją prośbą, w tym Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli Cię zidentyfikować. Odpowiemy na Twoją prośbę bez zbędnej zwłoki.
Zawsze możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletterów i zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail lub SMS-ów, postępując zgodnie z instrukcjami w e-mailach, SMS-ach lub innych komunikatach otrzymywanych od nas.
Jeśli utworzyłeś u nas konto, możesz również zarządzać i usunąć je, logując się na konto i administrując nim.

6. Linki do innych stron internetowych
Możemy udostępniać linki do stron internetowych osób trzecich. Te powiązane strony internetowe nie są pod naszą kontrolą, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za zachowanie stron trzecich powiązanych z naszymi stronami internetowymi. Przed ujawnieniem danych osobowych użytkownika na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z tej witryny i jej polityką prywatności.

7. Zmiany w niniejszej polityce prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do dodawania, modyfikowania lub usuwania części niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości w celu zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie dostarczają istotnych i odpowiednich informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności może być uzupełniona o inne informacje pochodzące od nas lub innego Partnera oraz inne warunki i zasady mające zastosowanie do tej witryny, lub na które zgodziłeś się przy korzystaniu z usług naszych lub naszych partnerów.
Zaktualizowana wersja naszej Polityki Prywatności znajduje się na stronie https://Perfektsport.pl/prywatnosc
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas Newsletterów i innych informacji, poinformujemy Cię również bezpośrednio o wszelkich aktualizacjach niniejszej Polityki Prywatności za pośrednictwem poczty e-mail.